Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

patuspatus
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
patuspatus
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
patuspatus
patuspatus
7093 5431 500
patuspatus
patuspatus
patuspatus
Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk, "Ślepnąc od świateł"
patuspatus
Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk, "Ślepnąc od świateł"
patuspatus
3000 8c12 500
patuspatus
3000 8c12 500
patuspatus
patuspatus
1211 696e 500
patuspatus
patuspatus
6781 5dcc
BEST PLAN
4234 bbca
4234 bbca
patuspatus
patuspatus
patuspatus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl