Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2017

patuspatus
6984 c165
patuspatus
9657 367e 500
Zygmunt Miłoszewski - "Jak zawsze"
Reposted frommartrol martrol viaMsChocolate MsChocolate
patuspatus
Minęli się w czasie; może to on urodził się trochę za wcześnie, może ona za późno. A jednak się spotkali. I każde z nich stanęło przed wyborem. Marzenie i rzeczywistość (...) Zawsze będą nosić swój obraz pod powiekami.
— Katarzyna Rygiel - "Pod powiekami"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

December 28 2017

patuspatus
2995 1f58 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viatobecontinued tobecontinued
patuspatus
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breżniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viadancingwithaghost dancingwithaghost
patuspatus
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breżniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viadancingwithaghost dancingwithaghost
patuspatus
2640 31b8
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued
patuspatus
2640 31b8
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued
patuspatus
patuspatus
patuspatus
patuspatus
patuspatus
patuspatus
Nie widziałam nic smutniejszego od oczu, w których zgasła nadzieja, ale i nic piękniejszego od oczu, w których nadzieja zapłonęła na nowo małą iskierką wzbudzającą pożar trawiący wszystkie smutki.
— Lizz Murphy
Reposted frompensieve pensieve viatobecontinued tobecontinued
patuspatus
Nie widziałam nic smutniejszego od oczu, w których zgasła nadzieja, ale i nic piękniejszego od oczu, w których nadzieja zapłonęła na nowo małą iskierką wzbudzającą pożar trawiący wszystkie smutki.
— Lizz Murphy
Reposted frompensieve pensieve viatobecontinued tobecontinued

December 26 2017

patuspatus

December 24 2017

patuspatus
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viaeternaljourney eternaljourney
patuspatus
0209 570c 500

December 23 2017

patuspatus
5253 94cf
Reposted frompulperybka pulperybka viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl